+36 70 943-7089 info@terdmozgatogepek.hu

Orosz Anita E.V. – www.terdmozgatogepek.hu – Bérbeadó   Általános Szerződési Feltételei

Érvényes 2020. október 01-től

 1. Általános rendelkezések

 Az eszközök bérletére a jelen Általános Szerződési Feltételek is vonatkoznak a Bérleti Szerződésben meg nem határozott pontokban.

A szerződés tárgya a Bérbeadó a kizárólagos tulajdonát képező Kinetec Spectra Essential típusú készülék a következő tartozékokkal: hálózati kábel, lábtartók, kezelőegység

Az eszköz bérbeadása és szolgáltatásaink nyújtása közvetített szolgáltatást is tartalmazhat, melyhez a

Bérbeadónak joga van alvállalkozó bevonására.

2. Az eszközök bérletének létrejötte

  A bérleti szerződés az ajánlat elfogadásával és/vagy bérleti szerződés aláírásával és/vagy az eszköz átadás- átvételével jön létre.

 A szerződő felek a bérleti szerződésben kötelesek megállapodni a

  •     bérelt eszközökről
    • hozzáadott szolgáltatásokról (ha van ilyen)
    • bérleti díjról, illetve ha van ilyen a hozzáadott szolgáltatások díjáról
    • teljesítés helyéről
    • bérlet, illetve a hozzáadott szolgáltatások időtartamáról

 Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a felek által megkötött bérleti szerződés is. 

A bérleti szerződés határozott időre jön létre.

 Az eszköz átadásáról Bérleti szerződést kell felvenni. Az Bérleti szerződés aláírásával Bérlő elismeri, hogy ismeri az eszköz és tartozékai rendeltetését, használatát, műszaki jellemzőit, a használattal kapcsolatos jogszabályi előírásokat, azt, hogy az eszköz rendeltetésszerűen működik, és tiszta állapotban van. Bérlő felelősséget vállal azért, hogy a bérelt eszközt kizárólag arra kiképzett és annak üzemeltetésére jogosítvánnyal rendelkező személy használja.

 3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

 A Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt készülék a szerződés szerinti használatra alkalmas.

 A bérleti szerződés érvényességi ideje alatt a Bérbeadó jogosult a bérleményt bármikor megtekinteni, megvizsgálni a használat rendeltetésszerűségét, valamint tájékozódni arról, hogy a Bérlő a használatra vonatkozó előírásokat betartja. Bérbeadó jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a bérletet, ha úgy ítéli, hogy annak további használata súlyos károsodást okozhat, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztet.

 Bérbeadó köteles elvégezni az eszközök üzemórás karbantartását és eseti javítását.

A bérleti idő túllépésekor amennyiben a Bérlő azt előre nem jelzi, a Bérbeadó jogosult a bérleti díjon felül pótdíj felszámolására, amelynek mértéke a mindenkori bérleti díj 100%-a

Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani.

 A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:

-Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.

-Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő megkísérli megakadályozni a bérelt eszközök ellenőrzését, vagy fenn áll a veszélye az eszközök elbirtoklásának.

A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra abban az esetben ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat időszakosan felülvizsgálni.

 4. Bérlő jogai és kötelezettségei

 Bérlő teljes felelősséget vállal a bérelt eszközért annak átvételétől kezdődően a megjelölt helyen történő

hiba- és hiánymentes, tiszta állapotban történő visszaszolgáltatásáig.

 Bérlő az eszköz átvételekor köteles ellenőrizni annak mennyiségét, minőségét és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát.

 Bérlő jogosult és köteles az eszköz működését és használatát megismerni, azt a leírtak szerint rendeltetésszerűen, a bérleti szerződésben meghatározott helyen használni, ha az eszközt más helyszínen használja, köteles azt előzetesen bejelenteni Bérbeadónak. Az ország területéről csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti ki. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti szerződésben rögzített bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja Bérbeadót.

 Bérlő az eszközt nem jelölheti meg, és azon reklámanyagot nem helyezhet el.

A Bérlő elismeri, hogy a Bérbeadó a készülék használati útmutatóját átadta, az eszköz használatát bemutatta. Kötelezettséget vállal arra, hogy a készüléket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal működteti és a biztonsági előírásokat betartja. Felelős minden olyan kárért, amely nem a rendeltetésszerű használat következménye. Az ebből adódó összes költség a Bérlőt terheli.

Ha a Bérlő a bérleményt a bérleti idő lejárta után tovább szeretné használni, úgy a bérleti szerződés lejárata előtt minimum 3 munkanappal a Bérbeadót telefonon vagy email-ben kell értesítenie a bérlet meghosszabbításáról. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a Bérbeadó a bérleményt a bérleti szerződés lejáratakor visszaviheti.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy az okozott kár mértékét a javítást végző szakszervíz határozza meg, melynek összegét a – Bérbeadó hivatalos okirattal (árajánlat, számla) igazol. Ezt az összeget 8 napon belül a bérbeadónak kifizeti (késedelem esetén a Bérbeadónak joga van a mindenkori jegybanki alapkamatot felszámolni késedelmi díjként).

A  Bérlő a Bérbeadó engedélye nélkül a készüléket harmadik személy használatába nem adhatja. Ha a Bérlő a készüléket a Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

A bérlemény meghibásodásáról a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. A javítás elvégzésére vagy elvégeztetésére csak a Bérbeadó jogosult. Az eszköz bármilyen meghibásodása vagy működési hibája esetén Bérlő köteles a Bérbeadót szóban haladéktalanul értesíteni. (Hibabejelentő telefonszáma: +36 70 943 7089, e- mail: info@terdmozgatogepek.hu)

A Bérlő a bérlet megszűnésekor köteles a bérleményt megfelelő állapotban, – iratokkal és tartozékokkal együtt – , tisztán a Bérbeadónak visszaadni. Ellenkező esetben a Bérbeadónak joga van pótdíj felszámolására.

 A Bérlő köteles a bérleményt zárt, vagy őrzött helyen használni, illetve tárolni. A bérlemény eltűnése esetén a Bérlő az eszköz teljes forgalmi értékével felel a Bérbeadó felé, azaz a bérlemény eltűnését követően a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy mindenkori beszerzési értékét megfizetni, valamint ezen vételár kifizetéséig a teljes bérleti díjat, továbbá pótdíjat felszámolni, mely értéke a mindenkori érvényes bérleti díj 100%-a.

Bérlő köteles az általa előzetesen megadott helyen és időpontban biztosítani az eszköz átvételét.

 5. Bérleti díj, fizetési feltételek

 Bérlő a bérelt eszközért Bérbeadónak a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. Határozott időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi, a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződésben meghatározott napi bérleti díj felszámítására az eszköz visszaszolgáltatásáig.

Bérlő tudomásul veszi, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett eszközt Bérbeadótól független okok miatt nem tudja használni.

 A bérleti díj kiegyenlítése előre fizetéssel történik, számla alapján.

 A számlák késedelmes megfizetése esetén Bérbeadó jogosulttá válik a Ptk.6:155.§ szerinti késedelmi kamatra (mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összege)

 6. Kaució

 Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott kauciót fizeti Bérbeadónak.

 A kauciót Bérbeadó Bérlő külön megkérdezése nélkül felhasználhatja, amennyiben a Bérlő bérleti díj és járulékai fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, avagy a gép károsodik. A kaució részbeni vagy teljes felhasználása esetén Bérlő köteles azt 8 napon belül eredeti összegre feltölteni. Ennek elmulasztása esetén Bérbeadót megilleti az azonnali hatályú felmondás joga.

 Bérlő nem jogosult fennálló tartozásait a kaució keretből rendezni.

 A bérelt eszközök sérülésmentes visszaadása esetén a kaució Bérlőnek kamatmentesen visszajár feltéve, hogy Bérlőnek bérleti díj tartozása nincsen.

 7. Felelősség, felelősségkorlátozás

 Amennyiben a Bérlő vagy az általa megbízott szervezet/személy végzi a szállítást, a szállítási, rakodási tevékenység minden felelőssége a Bérlőt terheli.

 A Bérbeadó nem felelős sem a közvetett, sem a közvetlen kárért, amely a Bérlőnél vagy harmadik félnél merül fel az eszköz hibája vagy olyan más ok miatt, amely a Bérbeadó befolyásán kívül esik, vagy amely a Bérlő tevékenysége vagy tevékenységének elmulasztása miatt keletkezik. A Bérbeadó nem vonható felelősségre közvetett károkért. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérbeadó kártérítési felelőssége az esedékessé váló bérleti díjra korlátozódik.

 8. A bérleti szerződés megszűnése

 A határozott időre kötött bérleti szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg.

 A Bérbeadó írásbeli felszólítást követően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és elszállíthatja a bérleti tárgyát képező eszközt, ha a Bérlő megsérti a Bérleti Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, vagy ha a Bérlő felszámolás alá kerül, vagy megszűnik. Ebben az esetben a Bérlő nem akadályozhatja meg az eszköz elszállítását, biztosítja Bérbeadó szabad bejutását az ingatlanra, ahol az eszköz található, és nem tekinti az oda bejutást birtokháborításnak. Védelmi eszközök pl. kerítés elszállítása következtébe keletkező veszélyforrás megszüntetése a Bérlő feladata, annak költségei nem terheli a Bérbeadót.

 9. Adatkezelés

 Bérbeadó a Bérlő által a megrendelésben és/vagy a bérleti szerződésben megadott képviselőjének, kapcsolattartójának személyes adatait az EU Parlament és a Tanács 2016/679. sz. rendelete (továbbiakban: GDPR) 6. cikk 1.f. pontja alapján jogos érdekből, azonosítási és kapcsolattartási célból kezeli, betartva az adatbiztonság követelményét és az adatkezelésre vonatkozó alapelveket és szabályokat. Amennyiben a Bérlő magánszemély, úgy személyes adatait a Bérbeadó GDPR 6. cikk 1.b pontja alapján szerződés megkötése teljesítése jogalappal kezeli a fenti célokból és módon. Bérbeadó köteles a GDPR, valamint a 2011. évi CXII. tv. továbbá más vonatkozó jogszabályok adatvédelmi rendelkezéseit betartani a szerződés létesítése, teljesítése kapcsán. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérlő megadott adatait megvizsgálja, vállalkozás esetén a cégről személyes adatnak nem minősülő adatot gyűjt közhiteles nyilvántartásokból, valamint, hogy a Bérlő által bemutatott dokumentumok és a személyazonosságot igazoló iratok valódiságáról meggyőződik. A Bérbeadó a tudomására jutott személyes és más adatokat csak tevékenységével kapcsolatban, saját üzletmeneti és statisztikai célra Bérlő hozzájárulása alapján marketing célokra használhatja fel, azokat bizalmasan kezeli. Bérlő kérhet tájékoztatást, az érintett élhet jogaival a Bérbeadó elérhetőségeire küldött kérelemmel, továbbá fordulhat panasszal a hatósághoz (www.naih.hu) vagy a lakóhely/székhely szerinti bírósághoz. Bármilyen adatváltozásról Bérlő 5 napon belül írásban értesíteni köteles a Bérbeadót. Bérlő e-mail címét az ügyintézés könnyítése érdekében adja meg.

 Bérbeadó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettségét nem teljesíti, és ezért behajtás érdekben Bérbeadó követeléskezelő céget vesz igénybe, úgy Bérbeadó jogosult a Bérlő adatainak továbbítására a követeléskezelő részére (természetes személynél: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, telefon, e-mail elérhetőség, vállalkozás esetén: cégnév, cégszám, adószám, telefon, e-mail elérhetőség). A követeléskezelő cég a Bérlő adatait a követelés és járulékos költségeinek (adminisztrációs díj, ügyvédi költségek) behajtása céljából a behajtás eredményes befejezéséig (peres, peren kívüli és nem peres eljárásban) kezeli a rá vonatkozó jogszabályok és saját belső szabályai alapján, amelyért felelősséget a bérbeadó nem vállal. A Bérbeadó önálló adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, amelynek publikus részei megtekinthetőek a weboldalon: https://terdmozgatogepek.hu/?page_id=32, valamint személyesen a Bérbeadónál.

 10. Záró rendelkezések

 A bérleti szerződésre a magyar jog az irányadó. A bérleti szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem

szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 Reklamáció esetén a Bérlő forduljon Orosz Anita E.V.-hoz. Külföldi jogi személy vagy külföldi magánszemély elleni esetleges peres eljárásban a magyar bíróság jár el.

 Jelen Általános Szerződési feltételek a Bérbeadó weblapján elérhető: https://terdmozgatogepek.hu/?page_id=30

 A Kinetec térdmozgató gép kizárólag a beteg kezelőorvosának és gyógytornászának javaslatára, saját felelősségre vehető igénybe. A mozgatással kapcsolatos terápiás kérdésekkel forduljon kezelőorvosához, vagy szakképzett gyógytornászához.